Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

WYMIANY MŁODZIEŻOWE

Developed in conjunction with Joomla extensions.

PEDAGOG/PSYCHOLOG

SECCIóN BILINGüE

Uczniowie którzy ukończyli liceum mogą dodatkowo przystąpić do egzaminów maturalnych z literatury hiszpańskiej, historii i geografii Hiszpanii i uzyskać Titulo de Bachiller – hiszpańskie świadectwo maturalne.

titulo

 

Uzyskany w Polsce dyplom Titulo de Bachiller z jednej strony daje kandydatowi na studia w Hiszpanii dużo lepszy przelicznik punktowy niż rodowitym Hiszpanom (5:3), jest podstawą do ubiegania się o stypendia zwalniające z czesnego wielu uczelni hiszpańskich, w tym o pełne stypendium dla studentów z Polski na Uniwersytecie w Grenadzie, ale przede wszystkim na polskim rynku pracy traktowany jest jako najważniejszy atut przy naborze kadry menadżerskiej do firm w kapitałem hiszpańskim (Bank Santander, Zara, Budimex i inne). Argumentem przetargowym są tu nie tylko umiejętności językowe (poziom C1), ale również znajomość realiów i kultury iberyjskiej wyniesiona z lekcji literatury, historii i geografii kraju Cervantesa.

 

slownik

 

Absolwenci klas dwujęzycznych mają prawo zdawać wybrany przedmiot obowiązkowy i przedmioty dodatkowe w systemie dwujęzycznym, czyli takim, w którym część egzaminu odbywa się w drugim języku nauczania.

 

Egzamin z języka hiszpańskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych składa się z dwóch części:

a. ustnej, organizowanej w szkole i ocenianej przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,

b. pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Egzamin ustny sprawdza:

a. rozumienie tekstu czytanego,

b. umiejętność analizy struktury i treści tekstu,

c. umiejętność dyskutowania na poruszony w tekście temat.

Egzamin trwa od 15 do 20 minut. Zdający losuje zestaw z zadaniem egzaminacyjnym. Na zapoznanie się z nim przeznacza się dodatkowo od 10 do 15 minut, nie wliczanych do czasu trwania egzaminu.

Egzamin pisemny sprawdza:

a. rozumienie ze słuchu,

b. rozumienie tekstu czytanego,

c. formułowanie wypowiedzi pisemnej z wykorzystaniem wiedzy językowo literackiej.

Egzamin pisemny trwa 240 minut i składa się z dwóch części:

a. część pierwsza trwa 90 minut (w tym 30 minut nagranie) i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego,

b. część druga trwa 150 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej sprawdzającej wiedzę językowo-literacką.

 

Niezdanie egzaminu w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w pozostałej części.

 

Egzamin dla absolwentów ubiegających się o Título de Bachiller składa się z dwóch części:

a) część pierwsza jest zdawana w języku polskim, zgodnie z opisem egzaminu z danego przedmiotu (geografia, historia, historia sztuki) na wybranym poziomie, zamieszczonym w informatorze standardowym dla danego przedmiotu;

b) część druga jest zdawana w drugim języku nauczania, trwa 240 minut i polega na rozwiązaniu arkusza z wybranego przedmiotu.

 

GEOGRAFIA

Egzamin polega na rozwiązaniu zadań sprawdzających znajomość oraz rozumienie faktów, pojęć, prawidłowości i teorii, a także umiejętność przedstawiania i wyjaśniania zdarzeń, zjawisk i procesów z wykorzystaniem dołączonych do zadań map, tabel statystycznych, przekrojów, schematów, tekstów źródłowych itp.

Arkusz egzaminacyjny zawiera zadania zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwarte obejmujące zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego.

 

HISTORIA

Egzamin polega na rozwiązaniu zadań sprawdzających umiejętność pracy z materiałem źródłowym oraz umiejętność formułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej.

W tej części egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny z różnorodnymi źródłami wiedzy historycznej (źródła pisane do ok. 350 słów, ikonograficzne, statystyczne, kartograficzne i inne), które podejmują wybrane zagadnienie z historii powszechnej. Arkusz egzaminacyjny zawiera różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda – fałsz”) i zadania otwarte, które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi na pytania do podanych źródeł informacji. Nieliczne zadania mogą odwoływać się do wiedzy poza źródłowej. Ostatnie zadanie w arkuszu egzaminacyjnym ma charakter podsumowujący i polega na zredagowaniu krótkiego spójnego tekstu do ok. 150 słów. Temat, zaproponowany w zadaniu, jest zgodny z zagadnieniem głównym arkusza i może nawiązywać do zamieszczonych materiałów źródłowych.

Zadania sprawdzają umiejętności opisane w standardach z historii dla poziomu podstawowego.

WSPÓŁPRACA

SREBRNA SZKOŁA 2023

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

202462981_1005028650303757_5847848701161699558_n.jpg

XIV LO